Köp biljett

Biljetter och priser

Biljetter och priser

Biljetter och priser

Köpvillkor

1. ALLMÄNT

1.1.Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller endast när du som konsument genomför ett köp via ny.leksandsommarland.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Ditt köp innebär att avtal ingås mellan dig och Leksand Sommarland Strand AB med organisationsnummer 556217-6577 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder du dig att följa Villkoren i sin helhet. Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och du väljer själv om dina uppgifter registreras i vårt kundregister.

För att göra ett köp på Webbplatsen måste du ha fyllt 18 år. Leksand Sommarland accepterar inte kreditköp av personer under 18 år. Leksand Sommarland förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra ditt köp (vid exempelvis felaktiga personuppgifter eller betalningsanmärkningar). Leksand Sommarland har rätt att neka beställningar av fysiska produkter om leveransadressen är utanför Sverige eller är felaktig.

Leksand Sommarland reserverar sig för eventuella skrivfel på Webbplatsen.

1.2 Betalningsinformation Vi accepterar betalning via kort.

1.3 Personuppgifter
Personuppgifter som du lämnat till oss i samband med köp kommer att användas av oss på Leksand Sommarland för att vi ska kunna behålla vår relation med dig som kund. Det betyder att vi inte lämnar ut dina personuppgifter eller e-postadress till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter. Vill du göra någon ändring av uppgifterna eller bli borttagen ur registret gör du det lättast genom att kontakta oss via formuläret du hittar längst ner i vår integritetspolicy
https://www.leksandresort.se/hantering-av-personuppgifter/.

1.4 Integritetspolicy
Leksand Resort, där Leksand Sommarland, Leksand Strand, Moskogen och Mat vid Siljan ingår, behandlar dina personuppgifter enligt gällande personuppgiftslagstiftning. För mer information om GDPR och hur Leksand Resort arbetar med integritetsskydd kan du besöka oss på https://www.leksandresort.se/hantering-av-personuppgifter/.

2. Leksand Sommarlands kontaktuppgifter m.m.

Bolagets namn: Leksand Sommarland Strand AB
Organisationsnummer: 556217-6577
Telefonnummer (växel): 0247-13800
E-postadress: support@leksandresort.se
Postadress: Leksand Sommarland Strand AB, Siljansvägen 75, 793 90 Leksand

3. Bindande avtal

3.1 Ett bindande avtal om köp är ingånget först när Leksand Sommarland skickar dig en orderbekräftelse per e-post. Spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Leksand Sommarland avseende ditt köp.

4. Kunduppgifter

4.1. När du genomför ett köp kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du ansvarar för att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständiga.

5. Priser och betalning

5.1 Vid köp via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Pris anges i svenska kronor och inklusive moms. Utöver det totala pris som anges i ”kassan” tillkommer inga ytterligare kostnader för dig.

5.2 Endast de betalningsmetoder som går att välja i ”kassan” accepteras av Leksand Sommarland.

6. Parkprodukter

6.1 De värdebevis du kan köpa att använda i Leksand Sommarlands park kallar Leksand Sommarland för parkprodukter (”Parkprodukter”). Det avser entrébiljetter och årskort. Vad som anges i kapitel 6 gäller endast vid köp av Parkprodukter.

6.2 Efter att du genomfört ditt köp får du en orderbekräftelse via mejl som innehåller biljetten som en PDF-fil.

6.3 Om du tappat bort dina biljetter kontaktar du oss på support@leksandresort.se i god tid innan besöket mot uppgift om din, vid köptillfället, angivna e-postadress.

6.4 Parkprodukter är endast giltiga enligt de förutsättningar som anges i beskrivningen av varje specifik produkt. Observera att Parkprodukter är giltiga ett visst år, och att Leksand Sommarland inte återbetalar köpta Parkprodukter för att de inte hämtats ut eller nyttjats under det aktuella året.

6.5 Du förbinder dig, i och med köpet, att följa Leksand Sommarlands vid var tid gällande Parkregler samt att följa Leksand Sommarlands personals anvisningar. Om du brister i detta avseende får Leksand Sommarland vägra fullgöra avtalet. Detta innebär att du får lämna parken och att dina Parkprodukter är förbrukade. Ingen ersättning utgår till dig för minskat värde av tjänsten. I de fall Parkprodukten är någon typ av säsongskort ska Leksand Sommarland, under förutsättning att Leksand Sommarland mottagit dina kontaktuppgifter, meddela dig skriftligen att Parkprodukten är förbrukad.

6.6 Leksand Sommarland garanterar att den tjänst som är kopplad till köpt Parkprodukt fullgörs enligt produktens beskrivning. Leksand Sommarland lämnar inga garantier avseende köer eller attraktioners och spels drift, eftersom dessa i stor utsträckning ligger utanför Leksand Sommarlands kontroll. Leksand Sommarland vill också förtydliga att köpt Parkprodukt endast kan nyttjas under Sommarlandsparkens öppettider. De Parkprodukter som ger dig rätt att åka i Leksand Sommarlands attraktioner, omfattas av de restriktioner som framgår av Leksand Sommarlands längdgränser och vid var tid gällande säkerhetsregler.

Giltighet

Datumstyrda entrébiljetter gäller endast vald dag. Datumstyrda entrébiljetter är förbrukade efter giltighetsdatumet och kan ej nyttjas annan dag.

7. Ångerrätt

Datumstyrda biljetter

7.1 Återköp av biljetter med specifikt datum. Observera att datumstyrda entrébiljetter endast gäller vald dag. Fram till 48 timmar innan ankomst gäller fri om- och avbokning, därefter kan biljetten inte ombokas, endast avbokas. Avbokning som sker mellan 48 timmar innan besöket och innan klockan 17.00 dagen innan besöket debiteras med en avbokningsavgift på 95 kr per order. Avbokning efter klockan 17.00 dagen innan besöket debiteras med hela ordersumman, ingen återbetalning är möjlig.

Avbokningsavgift tas ut oavsett om de är hela eller delar av ordern som avbokas senare än 48 timmar innan besök.

Ej datumstyrda biljetter

7.2 Du har rätt att frånträda ett köp utan att ange något skäl inom 14 dagar så länge som din köpta biljett är giltig. Har du en biljett som gäller ett visst datum, upphör ångerrätten samma dag entrébiljetten är giltig på. Dessa 14 dagar utgör din ångerfrist (”Ångerfristen”). Ångerfristen löper från och med den dag du mottar Leksand Sommarlands orderbekräftelse.

7.3 Om du vill utöva din ångerrätt ska du skicka ett meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till Leksand Sommarland. Detta kan göras via post eller e-post med de kontaktuppgifter som framgår av kapitel 2 ovan senast 14 dagar efter det att avtalet ingicks.

7.4 För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

7.5 Om du utövar din ångerrätt kommer Leksand Sommarland att betala tillbaka det du betalat till Leksand Sommarland. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål dock senast 14 dagar från och med den dag då Leksand Sommarland underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Leksand Sommarland kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt, om du inte uttryckligen kommit överens med Leksand Sommarland om något annat. Om du inte tillhandahåller kontouppgifter skickas en utbetalning som löses ut via bank (eventuell bankavgift kan förekomma).

Återköp kan inte göras på plats i parken. Ångerrätt gäller ej för produkter som köps i parkens kassor.

8. Övriga regler

8.1 Säsongskorten är personliga och är endast giltiga för de personer vars namn angivits vid köpet och som framgår av respektive säsongskort och den bild vi tagit på er eller den ni själv laddat upp.

8.2 Du är medveten om att våra besökares säkerhet alltid är högsta prioritet för Leksand Sommarland. Du åtar dig därför att alltid följa Parkregler och Leksand Sommarlands personals uppmaning. Du åtar dig också att under ditt besök inte:

  • Ta med dig alkoholhaltiga drycker in i parken
  • Uppträda märkbart berusad
  • Bryta mot lag eller de lokala ordningsföreskrifterna
  • Störa den allmänna ordningen eller motarbeta Leksand Sommarlands eller polisens arbete med att upprätthålla ordningen, eller
  • Bryta mot ett mellan dig och Leksand Sommarland ingånget avtal.

Om du brister i detta avseende får Leksand Sommarland vägra fullgöra avtalet. Detta innebär att du får lämna parken och att dina biljetter är förbrukade. Ingen ersättning utgår till dig för minskat värde av tjänsten.

8.3 Om parken stängs på grund av sjukdom eller annan omständighet utanför Leksand Sommarlands kontroll ska Leksand Sommarland erbjuda dig nya biljetter till ett annat datum.

9. Reklamation

9.1 Om du upplever att det du handlat av Leksand Sommarland inte uppfyller dina förväntningar rekommenderas du i första hand att kontakta Leksand Sommarlandsparkens Gästservice. Gästservice nås enklast via den e-postadress som framgår av kapitel 2 ovan. Vid reklamation som rör logi på Campinganläggningen Leksand Strand AB rekommenderas du i första hand att kontakta receptionen på anläggningen.

9.2 Reklamation ska alltid framföras inom två månader från det att du upptäckte, eller borde upptäckt, att det du handlat av Leksand Sommarland inte motsvarar dina förväntningar. Om reklamation inte sker i rätt tid förlorar du din reklamationsrätt.

9.3 Om du inte upplever att Leksand Sommarland tillmötesgår dina eventuella krav har du rätt att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämnden genomför opartiska prövningar av tvister mellan konsumenter och företag. Information om hur du anmäler ett ärende till Allmänna reklamationsnämnden finns på www.arn.se

10. Befrielsegrunder

10.1 Varken Leksand Sommarland eller du ansvarar för brister i fullgörandet av avtalet, om detta beror på en befrielsegrund som meddelas till motparten utan dröjsmål. En befrielsegrund är en allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, ändrad myndighetsbestämmelse, terroristattack, tekniska problem eller liknande omständighet som avsevärt försvårar partens fullgörande av avtalet och som parten inte rimligen kunde förutse eller övervinna. Även när en underleverantör till Leksand Sommarland drabbas av en sådan omständighet utgör detta befrielsegrund för Leksand Sommarland. En befrielsegrund befriar åberopande part från skadestånd och andra påföljder.

11. Ogiltighet

11.1 Om domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i Villkoren är ogiltig eller icke verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

12. Kommersiell fotografering

12.1 Fotografering och videoupptagning i kommersiellt syfte i Leksand Sommarlandsparken eller på Campinganläggningen är endast tillåten efter godkännande från Leksand Sommarland. Vid önskemål om sådant godkännande är du välkommen att ta läsa mer på vår sida för press och media:
https://www.mynewsdesk.com/se/leksandresort

Leksand Sommarland kan komma att kräva ersättning för kommersiell fotografering eller videoupptagning som sker utan sådant godkännande.